Utorak, 21 Maja, 2024
Aktuelno

JAVNI KONKURS/OGLAS

JP „ Parking servis“ d.o.o. Zenica

Muhameda Seida Serdarevića broj 1,

72000 Zenica

 

Na osnovu član 46. tačka l) Statuta JP “Parking servis“ d.o.o. Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj: 8/18), i člana 5. stav (3), (4) i (5) Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj: 412/2018 od 01.10.2018. godine broj: 403/2019 od 13.08.2019. godine a u skladu sa  Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos broj: 057-1/20 od 13.02.2020. godine i prethodne saglasnosti Skupštine Preduzeća od 13.02.2020. godine, uprava JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica raspisuje

 

JAVNI  KONKURS/OGLAS

za prijem radnika u radni odnos  na neodređeno vrijeme u JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica

                                    uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca

 

I

JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica raspisuje javni  konkurs/oglas za  prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeća radna mjesta, i to:

 

 1. Tehnički sekretar ……………………………..……….…………………………………1 izvršilac
 2. Kontrolor …………………………………………………………………………………1 izvršilac

 

 

II

Opisi poslova radnih mjesta iz člana 1. Javnog konkursa/oglasa, glase, i to:

 1. “Tehnički sekretar”: vodi računa da rukovodioci, radnici, poslovni partneri i korisnici usluga Društva pravovremeno dobiju potrebne informacije važne za održavanje dobrih internih odnosa i dobrih poslovnih odnosa sa trećim licima; odgovara na direktne ili telefonske upite; radi na telefaksu i uspostavlja telefonske veze po nalogu direktora; dočekuje goste, poslovne partnere ili radnike Društva te najavljuje njihovu posjetu direktoru; vodi protokol Društva; poštu pregledanu i potpisanu od strane direktora ovjerava pečatom i dostavlja radnicima zaduženim za dalju otpremu, te vodi i čuva arhivu direktora; vodi kalendar sjednica i sastanaka direktora, pomoćnika direktora i Nadzornog odbora društva; po nalogu direktora tipka dopise, pisma, popunjava različite formulare, obrasce i sl.; preuzima od službi i sumira propisane evidencije radnika i dostavlja iste računovodstvu; primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ; sarađuje i učestvuje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju; obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Za svoj rad odgovara direktoru .

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 803,88 KM.

 

 1. 2. “Kontrolor”: obilazi javna parkirališta; vrši kontrolu rada redara naplate kao i kontrolu parkiranih vozila u skladu sa važećim propisima; za slučaj uočenog prestupa postupa u skladu sa utvrđenom procedurom Društva; po pozivu redara naplate, ukoliko ima vozilo koje treba blokirati, izlazi na teren te obavlja poslove vezano za slikanje, naplatu i ispunjavanje potvrde o blokiranom vozilu, kao i druge poslove koji su regulisani važećim propisima; asistira redaru naplate prilikom blokade vozila; vrši evidenciju blokiranih i naplaćenih vozila, pravi izvještaje koje svakodnevno predaje neposrednom rukovodiocu; vrši pražnjenje parking automata uz asistenciju redara naplate; prati stanje ispravnosti postavljene opreme, parking automata i saobraćajnih znakova na parkiralištima,  sve nedostatke  odmah prijavljuje neposrednom rukovodiocu; po potrebi upravlja motornim vozilom; prije početka obavljanja poslova uz korištenje motornog vozila dužan je uzeti putni nalog te ga uredno popuniti, a po završetku radnog vremena uredno zaključiti putni nalog  i vratiti neposrednom rukovodiocu; održava čistoću javnih parking prostora; održava javne parking prostore u zimskim uslovima; odgovoran je za poštivanje propisa iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite. Za svoj rad odgovara direktno nadređenom.

 

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 723,50 KM

 

III

Prijavljivanje na javni konkurs/oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju  na konkurs/oglas potrebno je da ispunjavaju   opšte i posebne uslove i to:

 1. opšti uslovi
  • da je državljanin BiH i da ima prebivalište  u BiH,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje
 2. posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom: “Tehnički sekretar”:

 • da ima završen  IV stepen stručne spreme i zvanje  SSS,  društvenog smjera,
 • da ima 1 godinu radnog iskustva;
 • da poznaje osnovnu kompjutersku pismenost (osnove korištenja računara, interneta, obrada teksta (Word)/ tabelarno računanje Excel), korištenje telefaxa i skenera,

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. i nazivom: “Kontrolor”:

 • da ima završen  IV stepen stručne spreme i zvanje  SSS ili završeno srednje stručno obrazovanje i obuka i zvanje KV ,smjer – sve struke,
 • da ima 1 godinu radnog iskustva,
 • da poznaje osnovnu kompjutersku pismenost (osnove korištenja računara, interneta, obrada teksta (Word)/ tabelarno računanje Excel),

IV

Uz prijavu na oglas,  kandidati  su  dužni dostaviti:

 • prijavu na oglas sa kraćom biografijom;
 • rodni list,
 • uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci računajući do dana objave javnog oglasa.
 • potvrdu o prebivalištu CIPS-ova, koje nije starije od 6 mjeseci računajući do dana objave javnog oglasa,
 • diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi, potrebnu za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu,
 • uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office.

Napomena: samo izabrani kandidat biti će u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

V

Uz prijavu na javni konkurs/ oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije,

Kandidati uz prijavu, osim  potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost   jednoj od  sljedećih kategorija, i to:

 • porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog  zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu    prijavljeni kod navedenog zavoda,  potvrdu o redovnom školovanju),
 • porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od    nadležnog ministarstva),
 • demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19) (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica),

 

Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost  jednoj od   kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

 

Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni odnos obaviće intervju sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom).

 

Komisija će o vremenu  i mjestu održavanja postupka izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje pet dana prije održavanja intervjua. U postupku izbora kandidata komisija će isključivo komunicirati sa kandidatima pismenim putem.

 

Nakon okončanog postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos Komisija  utvrđuje listu uspješnih kandidata u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu.

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon  broj: 032/ 465-476.

 

VI

Direktor je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste uspješnih kandidata od strane Komisije, donijeti odluku o prijemu u radni odnos prvorangiranog kandidata sa liste, odnosno najbolje rangiranih kandidata.

 

Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od 3 dana od dana prijema  odluke o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao.

 

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos  na  prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

 

Lista uspješnih kandidata predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka  izabranog/izabranih kandidata, i u slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada donijeti odluka o prijemu u radni odnos kandidata prema redoslijedu uspješnih kandidata sa liste

 

VII

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

 

VIII

Javni konkurs/oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i web stranici JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen  JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna da  konkurs/oglas objavi   isti dan  na svojoj web stranici.

 

Javni konkurs/oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana  posljednje objave.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom,  dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

 

JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, Ulica Muhameda Seida Serdarevića broj 1 sa naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/ OGLAS“   na radno mjesto pod rednim brojem _____

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *